كتاب عمليات مسّاحي حاضر با توجه به نظرهاي دريافت شده از هنرستان هاي فني سراسر كشور توسط سه نفر از هنرآموزان محترم درس عمليات مسّاحي تأليف جديد گرديده است و در كميسيون تخصصي برنامه ريزي و تأليف رشته ي نقشه برداري تأييد نهايي شده است. در تأليف اين كتاب، توجه به ارائه ي مناسب تر و روان تر مطالب با استفاده از ساده نويسي و زبان تصاوير و همچنين رویکردهاي جديد در آموزش هاي فني و حرفه اي با ساختاري جدید اقدام شده است.

term

فهرست کتاب:

بخش اول –  مسّاحي

فصل اول-  دانش و مهارت هاي مورد نياز براي عمليات مسّاحي

فصل دوم-  اندازه گيري فاصله ي افقي به روش مستقيم

فصل سوم-  اندازه گيري فاصله ي افقي به روش غيرمستقيم

فصل چهارم-  خطا و انواع آن

فصل پنجم-  موانع در اندازه گيري فاصله

فصل ششم-  اندازه گيري زاويه با وسايل ساده

فصل هفتم-  تهيه ي نقشه ي مسطّحاتي با وسايل ساده ي مسّاحي

فصل هشتم-  پياده كردن طرح با وسايل ساده ي مسّاحي

بخش دوم-  ترازيابي

فصل نهم-  تعاريف مهم در ترازيابي

فصل دهم-  روش هاي مختلف ترازيابي

فصل يازدهم-  ترازيابي هندسي ترازيابي مستقيم

فصل دوازدهم-  خطاها در ترازيابي هندسي

فصل سيزدهم-  كنترل عمليات در ترازيابي هندسي

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۳۶
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۳ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir