كتاب حاضر با توجه به نظرهاي دريافت شده از هنرستان هاي فني سراسر كشور توسط چهار نفر از هنرآموزان محترم درس كارگاه محاسبه و ترسيم (۱) تأليف جديد گرديده است و در كميسيون تخصصي برنامه ريزي و تأليف رشته ي نقشه برداري تأييد نهايي شده است.

 

term

 

فهرست کتاب:

بخش اول – مسّاحي

فصل اول-  آشنايي با ماشين حساب قابل برنامه ريزي

فصل دوم-  اندازه گيري فاصله ي افقي به روش مستقيم

فصل سوم-  اندازه گيري فاصله ي افقي به روش غيرمستقيم

فصل چهارم-  خطا و انواع آن

فصل پنجم-  موانع در اندازه گيري فاصله

فصل ششم-  اندازه گيري زاويه با وسايل ساده

فصل هفتم-  تهيه ي نقشه ي مسطّحاتي با وسايل ساده ي مسّاحي

فصل هشتم-  پياده كردن طرح با وسايل ساده ي مسّاحي

تمرين هاي دوره اي بخش اول )مسّاحي(

بخش دوم-  ترازيابي

فصل نهم-  تعاريف مهم در ترازيابي

فصل دهم-  روش هاي مختلف ترازيابي

فصل يازدهم-  ترازيابي هندسي )ترازيابي مستقيم(

فصل دوازدهم – خطاها در ترازيابي هندسي

فصل سيزدهم – كنترل عمليات در ترازيابي هندسي

تمرين هاي دوره اي بخش دوم )ترازيابي(

بخش سوم – ترسيم

فصل چهاردهم- آشنايي و كار با وسايل ساده ي ترسيم

منابع مورد استفاده

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۷۸
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۴ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir